ES PARAMA

UAB „Barker Textiles“ įgyvendina projektą „UAB „Barker Textiles“ investicijos į KKI sektoriaus produktus“

UAB „Barker Textiles“ įgyvendina projektą „UAB „Barker Textiles“ investicijos į KKI sektoriaus produktus“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus ir veiklos procesus.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė investuos į skaitmenizacijos ir žiedinės ekonomikos principų užtikrinimui būtinas technologijas ir jų diegimą bei aukštos pridėtinės vertės KKI sektoriaus produktų kūrimą. Šios investicijos sudarys sąlygas įmonei efektyvinti technologinius procesus bei savo klientams pasiūlyti žiedinės ekonomikos principais pagrįstus gaminius. Šios investicijos leis UAB „Barker Textiles“ tapti konkurencinga ir inovatyvia įmone rinkoje, todėl bus sudarytos sąlygos didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti bendrus makroekonominius iššūkius (pvz. infliacija, darbo jėgos trūkumas, žaliavų ir pan.), pandemijos COVID-19 kuriamą nestabilumą ir neapibrėžtumus. Įmonės veikla bus sėkmingai perorientuota į žiedinę ekonomiką.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 249 930,49 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 124 965,24 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. sausio 3 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.

Technologinių inovacijų diegimas

UAB „Barker Textiles” gamyboje

 

UAB „Barker Textiles” įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Technologinių inovacijų diegimas UAB „Barker Textiles“ gamyboje.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Barker Textiles” yra pažangi vilnos ir medvilnės tekstilės gaminių gamybos įmonė. Didelė dalis įmonės produkcijos yra eksportuojama. Šiuo metu gamybos proceso metu patiriamos ženklios elektros energijos ir žaliavų sąnaudos, taip pat susidaro atliekos, kurių negalima perdirbti.

Projekto tikslas – įsidiegti technologines ekoinovacijas siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įmonė ketina įsigyti modernius įrengimus ir pradėti gaminti atnaujintus bei naujus produktus, tokiu būdu reikšmingai praplečiant gaminių asortimentą. Įsigyjami efektyvūs įrengimai padidins darbo našumą, medžiagų apdorojimo tikslumą. Tai sudarys sąlygas taupyti elektros energiją ir leis pagerinti vilnos bei medvilnės žaliavų išeigą, sumažinti atliekų kiekius.

Šis projektas vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Eco-inovacijos LT“.

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegti technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Projekto biudžetas: 1 558 000,00 Eur;

Projekto finansavimas: 701 100,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2023 metai.